Produktové portfólio Privátni klienti


Poistenie zodpovednosti za škodu z držby nehnuteľnosti


Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby stavby (poistenej budovy alebo poistenej vedľajšej stavby). Poistenia kryje aj škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby pozemku, na ktorom poistená stavba alebo vedľajšia stavba stojí.